Price.com.hk x亚马逊上货神器

Price.com.hk x亚马逊上货神器

畀您用0存货,$ 0成本都可以喺亚马逊卖嘢

DataSunday帮您喺Price.com.hk拣啱慨货上全球慨亚马逊度卖

仲嘥时间喺淘宝搵嘢上网上卖?

您依家只要上Price.com.hk睇下有咩货想卖,想赚几多保证金,我哋个系统就会直接将您拣慨货自动上传上去您全球慨亚马逊网店。

您想卖化妆品又得,卖手机又得!

好问题❗️

我哋慨人工智能系统可以根据亚马逊之前慨销售数据话俾您知边件货会卖得出,边件货慨定价太高⋯⋯
所以我哋慨系统可以做销售保证,帮您用$ 0成本开始亚马逊全球电商业务。

您唔驶烦去边度买嗰件货,因为我哋个系统会话您知喺边度可以用最平慨价钱买到嗰件货,等您可以赚到更加多。

未有亚马逊卖家户口? 已经有亚马逊卖家户口?

立即按此
等我哋$ 0帮您开卖家户口

立即按此
等我哋$ 0帮您自动将Price.com.hk啲货直接放上您慨亚马逊网店

想了解我哋啲客户?

按此了解渠哋喺用咗DataSunday慨人工智能自动化系统之后慨亚马逊网店同销售量!


想了解更多我们慨服务?

按左面蓝色慨「即时客服通讯」制,或者电邮去hello@datasunday.com,我哋好乐意帮您!